Durbaniopsis saga
 
     
 
Durbaniopsis saga
 
     
   Western Cape, South Africa  
   November 2016  
     
   (photo-2890)  
     
     
 
Durbaniopsis saga
 
     
   Western Cape, South Africa  
   November 2016  
     
   (photo-2889)