Erebia styx
 
     
 
Erebia styx
 
     
   Soca Valley, Slovenia  
   August 2011  
   trentae  
   (photo-1289)  
     
     
 
Erebia styx
 
     
   Soca Valley, Slovenia  
   August 2011  
   trentae  
   (photo-1290)