Zerynthia deyrollei
 
     
     
 

Zerynthia deyrollei (photo 08008)