Lycaena bleuseiWildlife Stock Photography
 
     
 

Lycaena bleusei (photo 15054)