LycaenaWildlife Stock Photography
 
     
     
 

Lycaena ochimus (photo 17052)