Lycaena ochimus
 
     
     
 

Lycaena ochimus (photo 19018)