Hipparchia aristaeus
 
     
 
Hipparchia aristaeus
 
     
   Adana, Turkey  
   May 2008  
     
   (photo-2880)