Polyommatus hispana
 
     
 
Polyommatus hispana
 
     
   Var, France  
   April 2012  
     
   (photo-1716)  
     
         
 
 
 
         
   Draguignan, Var, France    Draguignan, Var, France  
   may 2007    may 2007  
         
   (photo-1229)    (photo-1230)  
         
     
 
 
     
   Draguignan, Var, France  
   may 2007  
     
   (photo-1231)  
     
     
 
     
 Draguignan, Var, France    Draguignan, Var, France
 may 2007    may 2007
     
 (photo-1232)    (photo-1233)