ANYTHING BUT COMMON
 
Pontia edusa
 
     
 
     
 Dadia, Greece    Dadia, Greece
 may 2006    may 2006
     
 (photo-1056)    (photo-1057)
     
     
 
 
     
   Dadia, Greece  
   may 2006  
     
   (photo-1045)