Thaleropis ionia
 
     
 
Thaleropis ionia
 
     
   Ankara, Turkey  
   May 2016  
     
   (photo-2369)  
     
     
 
Thaleropis ionia
 
     
   Ankara, Turkey  
   May 2016  
     
   (photo-2368)  
     
     
 
Thaleropis ionia
 
     
   Ankara, Turkey  
   May 2016  
     
   (photo-2367)  
     
     
 
Thaleropis ionia
 
     
   Ankara, Turkey  
   May 2016  
     
   (photo-2366)